Algemene voorwaarden

Deelname aan de lessen yoga voor kinderen , jongeren en volwassenen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden en de geldende (huis)regels voor desbetreffende locatie.

Bij opgave van bepaalde medische redenen kan Like Yoga overwegen om het kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed van de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door Like Yoga. Dit gebeurt in goed overleg met de ouder/verzorger. Het achterhouden van medische noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat Like Yoga deelname aan de lessen ontzegt.

Like Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer. De ouder/verzorger is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten direct te melden aan de docent, voor aanvang van de cursus/les.
Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Like Yoga en/of desbetreffende locatie, dienen te worden vergoed.

Like Yoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer c.q ouder/verzorger.

Een yoga les voor kinderen, jongeren en volwassenen is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.

Een cursus gaat van start bij voldoende aanmeldingen. Like Yoga zal bij onvoldoende aanmeldingen de betrokkenen op de hoogte stellen en eventueel betaald cursusgeld retourneren of de mogelijkheid openhouden om in te stromen op een later tijdstip.
De cursist wordt verzocht om makkelijk zittende, niet knellende kleding te dragen. Liever geen rokjes of jurkjes tenzij er een legging onder gedragen wordt en op blote voeten of sokken de yogaruimte betreden. Om de lessen op tijd te kunnen laten starten graag 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn.

De kosten van de cursus en losse lessen staan vermeld op de website en dienen vooraf te worden betaald. U kunt het cursusgeld overmaken:
NL50RABO0326117326 (BIC RABO NL24) t.n.v. Like Yoga te Beetsterzwaag.
Losse lessen kunnen contant en gepast betaald te worden bij aanvang van de les. Hiervan ontvangt u een kwitantie. Wanneer u, uw betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Like Yoga zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie voor de gemiste lessen is niet mogelijk. Inhalen van een gemiste les is mogelijk in overleg op voorwaarde dat de cursist zich vooraf aan de gemiste les heeft afgemeld en als er plek is in andere cursusgroep die draait binnen desbetreffende cursusperiode.

Op Nationale feestdagen worden er geen lessen gegeven tenzij anders aangeven, evenals de schoolvakanties van zowel het primair als voortgezet onderwijs.

Bij verhindering wordt het op prijs gesteld als er voortijdig afgemeld wordt via telefoonnummer 06-52 39 41 14 of per mail: info@likeyoga.nl.
Mocht de docent verhinderd zijn, dan regelt Like Yoga vervanging.

De cursist en ouder/verzorger dienen zich te houden aan de huisregels geldend in het gebouw waar de lessen zullen plaatsvinden.
Meer  weten.  Logo-met-paarse-rand